hoặc

Dưới đây là mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài: "Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh Thanh Xuân" để các bạn sinh viên chuyên ngành Ngân hàng sắp làm luận văn, đồ án tốt nghiệp có thể tham khảo thêm cho bài luận của mình.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài: "Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh Thanh Xuân"

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:

Xu hướng tự do hóa, toàn cầu hóa về kinh tế đã cơ bản làm thay đổi hệ thống ngân hàng. Thị trường tài chính ngày càng được mở rộng và đa dạng hóa dẫn tới hoạt động kinh doanh cũng trở nên phức tạp, áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng tăng cao, mức độ rủi ro cũng vì thế tăng dần lên.

Trong nền kinh tế thị trường, kinh doanh và rủi ro là 2 yếu tố luôn song hành với nhau, nó góp phần bình đẳng hóa nền kinh tế và thúc đẩy sự cạnh tranh lẫn nhau. Rủi ro là biểu hiện của sự kém hiệu quả, mất cân đối trong hoạt động kinh doanh. Nó đóng vai trò thiết yếu trong quá trình tự đào thải các doanh nghiệp yếu kém, tạo tiền đề cho xu hướng phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả cho nền kinh tế.

Hoạt động kinh doanh ngân hàng có tính nhạy cảm cao, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như môi trường, kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách vi mô và vĩ mô,pháp lý. Do vậy, hoạt động này tiếp nhận và chứa đựng nhiều rủi ro, hay là sự chấp nhận rủi ro để có lợi nhuận. Kinh tế phát triển, nhu cầu vốn gia tăng, tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng vì thế mà không ngừng tăng lên. Để đảm bảo cho việc sử dụng vốn có hiệu quả, mở rộng tín dụng thì vấn đề quản lý cũng như việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng được quan tâm hàng đầu.Tín dụng là mảng kinh doanh đem lại lợi nhuận cao song kèm theo nó là tính rủi ro lớn. Công tác quản lý rủi ro tín dụng đã trở thành vấn đề cấp thiết. Bởi vậy, em đã chọn đề tài: “Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh Thanh Xuân” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích nghiên cứu:

• Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng.
• Phân tích thực trạng công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh Thanh Xuân.
• Đề xuất và đưa ra 1 số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh Thanh Xuân.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

• Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro và công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh Thanh Xuân
• Phạm vi nghiên cứu: Những vấn đề liên quan tới hoạt động tín dụng tại ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh Thanh Xuân trong 3 năm: 2007, 2008, 2009.

4. Phương pháp nghiên cứu:

Khóa luận sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, ngoài ra còn sử dụng phương pháp so sánh, thống kê thông qua các số liệu thực tế.

5. Kết cấu của khóa luận:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khóa luận được chia thành 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Chương 2: Thực trạng công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh Thanh Xuân.
Chương 3: Những giải pháp và kiến nghị nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh Thanh Xuân.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download