hoặc

Công văn 10481/2012/BKHĐT-KTĐN về thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý III/2012 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.  

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
----------------

Số: 10481/BKHĐT-KTĐN
V/v Tình hình thực hiện chế độ báo cáo
các chương trình, dự án ODA Quý III/2012.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

  Kính gửi: - Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91.
 

Thực hiện Điều 36 Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về báo cáo thực hiện chương trình, dự án ODA và Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan liên quan việc thực hiện Chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý III năm 2012.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO QUÝ III NĂM 2012

1. Báo cáo của các cơ quan chủ quản các chương trình, dự án ODA:

a) Về số lượng các cơ quan chủ quản gửi báo cáo:

Đến ngày 11/9/2012 có 86 cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo Quý III/2012, bằng 89% so với Quý II/2012 (có 97 cơ quan gửi báo cáo), trong đó:

+ Các cơ quan chủ quản Trung ương: 25 Bộ, ngành đã gửi báo cáo, chỉ bằng 74% so với Quý II/2012 (có 34 cơ quan gửi báo cáo). Hầu hết các Bộ, ngành có chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý III/2012. Cơ quan gửi Báo cáo sớm nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ (gửi ngày 11/10/2012); muộn nhất là Bộ Xây dựng (gửi ngày 11/11/2012). Các đơn vị có nhiều chương trình, dự án ODA nhưng không gửi báo cáo Quý III/2012 là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Các cơ quan chủ quản địa phương: Có 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã gửi Báo cáo Quý III/2012. Cơ quan chủ quản địa phương gửi sớm nhất là tỉnh Sóc Trăng (gửi ngày 8/10/2012), muộn nhất là các tỉnh Hải Dương, Tây Ninh, Bình Dương (gửi ngày 5/12/2012). Hai tỉnh không gửi báo cáo Quý III/2012 là Sơn La và Long An.

Phụ lục I liệt kê danh sách các các cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo Quý III/2012 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin,...của các báo cáo này.

b) Về hình thức gửi báo cáo:

+ 59 cơ quan gửi báo cáo đúng quy định (bằng văn bản và thư điện tử) chiếm 69% tổng số báo cáo.

+ 18 cơ quản gửi báo cáo bằng văn bản thuần túy, chiếm 21% tổng số báo cáo.

+ 9 cơ quan gửi báo cáo bằng thư điện tử thuần túy, chiếm 10% tổng số báo cáo.

c) Tuân thủ mẫu biểu báo cáo:

Tất cả 86 báo cáo đều được lập theo đúng mẫu biểu quy định (theo mẫu biểu Phụ lục 4, Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007).

d) Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo:

76 báo cáo đáp ứng cơ bản đủ thông tin, đạt tỷ lệ 88%, trong đó các cơ quan bộ ngành đạt tỷ lệ 87% và các địa phương đạt tỷ lệ 89%.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download