hoặc

Quyết định số 105/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2011.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------

Số: 105/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2011

--------------- 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 8632/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 137/TTr-BNV ngày 12 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2011 của ông Trần Phước Chính để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và ông Trần Phước Chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b). Hà

 THỦ TƯỚNG 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download