hoặc

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Nam Đàn 2 có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn học sinh ôn thi THPT Quốc gia và luyện thi Đại học chủ động, hiệu quả.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN II

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 06 trang)

ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN THI: Tiếng Anh

Thời gian làm bài: 90 phút

Họ, tên thí sinh:......................................................................

Số báo danh: ...................................

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction

Question 1: Building thousands of years ago, the ancient palace is popular with modern tourists

                     A                                    B            C                            D

Question 2: Social will be having to change radically to keep face with the technology available .

                     A              B                                                          C                             D

Question 3: There are differences and simillarities between Vietnamse and American culture.

                       A                                   B                              C                                 D

Question 4: Unlike many writings of her time , she was not preoccupied with morality .

                                         A            B                                    C                 D

Question 5: Daisy has such many things to do that she has to no time to go out .

                                    A                         B                  C                    D

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the followings.

Question 6: The dog saw his reflection in the pool of water .

A. imagination            B. bone                C. leash                  D. image

Question 7: Few businesses are flourishing in the present economic climate.

A. taking off               B. setting up         C. growing well        D. closing down

Question 8: At times, I look at him and wonder what is going on in his mind.

A. hardly                   B. always             C. sometimes         D. never

Question 9: The noise next door did not stop until after midnight.

A. Not until after midnight the noise next door stopped.
B. It was midnight and the noise next door stopped.
C. The noise next door stopped at midnight
D. It was not until after midnight that the noise next door stopped

Question 10: "Why don't you ask your parents for advice?" said Tom.

A. Tom suggested to me that I ask my parents for advice
B. Tom advised me asking my parents for advice.
C. Tom wanted to know the reason why I don't ask my parents for advice.
D. Tom told me to ask my parents for advice.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

Câu 1. A

Câu 2. B

Câu 3. D

Câu 4. A

Câu 5. A

Câu 6. D

Câu 7. C

Câu 8. C

Câu 9. D

Câu10. A

Câu 11. C

Câu 12. A

Câu 13. C

Câu 14. B

Câu 15. D

Câu 16. A

Câu 17. B

Câu 18. B

Câu 19. B

Câu 20. D

Câu 21. D

Câu 22. B

Câu 23. C

Câu 24. A

Câu 25. C

Câu 26. B

Câu 27. C

Câu 28. A

Câu 29. C

Câu 30. C

Câu 31. B

Câu 32. D

Câu 33. A

Câu 34. A

Câu 35. A

Câu 36. A

Câu 37. C

Câu 38. D

Câu 39. D

Câu 40. D

Câu 41. B

Câu 42. B

Câu 43. B

Câu 44. A

Câu 45. A

Câu 46. A

Câu 47. C

Câu 48. A

Câu 49. B

Câu 50. C

Câu 51. D

Câu 52. D

Câu 53. C

Câu 54. A

Câu 55. B

Câu 56. B

Câu 57. C

Câu 58. B

Câu 59. B

Câu 60. B

Câu 61. D

Câu 62. D

Câu 63. A

Câu 64. B


II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

A. Rewriting (0,1 x 5 = 0,5 điểm)

Question 65. It’s high time you boughta new pair of shoes and got rid of those trainers

Question 66. No sooner had they arrived than things went wrong

Question 67. He was too tired to see/watch the end of the film

Question 68. He regretted not saying goodbye to her at the airport.

Question 69. There is no point in your trying to get Tim to lend you his car

B. Write a paragraph about Tet holiday. (1,5 điểm)

1. Đáp ứng được yêu cầu của đề bài: Đúng dạng là đoạn văn (chứ không phải bài luận), độ dài (ít nhất là 140 từ),

2. Sự liên kết và mạch lạc (cấu trúc của một đoạn văn: câu chủ đề, câu phát triển ý, câu kết.., sử dụng phương tiện từ liên kết giữa các ý với nhau…)

3. Từ vựng: đa dạng, tránh sự lặp đi, lặp lại, đúng ngữ cảnh; chính tả, sự kết hợp giữa các từ

4. Ngữ pháp: đa dạng cấu trúc ngữ pháp, đúng thời, sự hòa hợp chủ-vị….

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download