hoặc

Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 sau:

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
--------------
Số: ........./....... (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép: …………....…………………

Trụ sở: …………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………… Fax: ………......….. Email: …………....

Căn cứ các quy định của pháp luật về cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản cho cơ quan/tổ chức chúng tôi với thông tin như sau:

Tên nhà xuất bản dự kiến thành lập .........................................................

Trụ sở của nhà xuất bản: ..........................................................................

Cơ quan, tổ chức chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động nhà xuất bản sau khi được cấp giấy phép.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

- Đề án thành lập nhà xuất bản.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download