hoặc

Câu hỏi lý thuyết Hóa học lớp 12 tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về các kiến thức môn hóa đã được học trong nhà trường, giúp các bạn học sinh ôn tập lại kiến thức, nhằm ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học tốt hơn.

CÂU HỎI LÝ THUYẾT HÓA LỚP 12

Chương 1: ESTE - LIPIT

Câu 1. Thuỷ tinh hữu cơ là:

A. Poli(etyl metacrylat).                                B. Poli(metyl metacrylat).

C. Poli(etyl acrylat).                                     D. Poli(metylâcrylat).

Câu 2. Trong dầu mỡ động vật, thực vật có:

A. axit acrylic.             B. axit metacrylic.               C. axit oleic.               D. axit axetic.

Câu 3. X là chất rất cứng, không giòn và trong suốt. X là :

A. thuỷ tinh quang học.                                B. thuỷ tinh Pirec.

C. thuỷ tinh hữu cơ.                                    D. thuỷ tinh pha lê.

Câu 4. Chỉ ra nội dung đúng:

A. Este của axit cacboxylic thường là những chất lỏng khó bay hơi.

B. Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn so với các axit cacboxylic tạo nên este đó.

C. Các este đều nặng hơn nước.

D. Các este tan tốt trong nước.

Câu 5. Chất có mùi thơm dễ chịu, giống mùi quả chín là:

A. Etanol.                   B.Glucozơ.                   C. Etanoic.                  D. Amyl propionat.

Câu 6. Đặc điểm của este là:

A. Sôi ở nhiệt độ cao hơn các axit cacboxylic tạo nên este đó.

B. Các este đều nặng hơn nước.

C. Có mùi dễ chịu, giống mùi quả chín.

D. Cả A, B, C.

Câu 7. Phản ứng thủy phân este được thực hiện trong:

A. nước.                  B. dung dịch axit.                C. dung dịch kiềm.           D. Cả A, B, C

Câu hỏi lý thuyết Hóa học lớp 12

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download