hoặc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH

(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT
NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỀ THI MÔN: TOÁN - LỚP 11

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1.

a) Giải phương trình: Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án

b) Tính giới hạn sau: Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án

Câu 2.

a) Cho khai triển: (1 + x + x2 + x3 + ... + x10)11 = ao + a1x + a2x2 + a3x3 + ... + a110x110

Chứng minh đẳng thức sau: Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án

b) Tính tổng: Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án

Câu 3.

a) Cho tam giác ABC có độ dài các đường cao BB' = √5, CC' = 2 và Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án. Tính diện tích tam giác ABC.

b) Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án. Tính các góc của tam giác đó khi biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất: P = 2cos4C + 4cos2C + cos2A + cos2B

Câu 4.

Cho hình chóp SABC có SC vuông góc với mặt phẳng (ABC) và tam giác ABC vuông tại B. Biết AB = a, AC = a và góc giữa hai mặt phẳng (SAB), (SAC) bằng α với Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án. Tính độ dài SC theo a.

Câu 5.

Cho dãy số (an) thỏa mãn: Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án  và n thuộc ¥

Tìm liman.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download