hoặc

VnDoc.com xin giới thiệu với bạn đọc mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp của một cá nhân nào đó cổ phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp, công ty của bạn.

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

Số: ….. -2011/GCN (Lần ….)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................. cấp ngày .... tháng ... năm ..... của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh ............

- Căn cứ tình hình góp vốn thực tế của thành viên.

CHỨNG NHẬN

Thành viên: ...........................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Giấy CMND/ĐKKD số ............... do .............. cấp ngày .........................................................

Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của mình là: ........................... VNĐ (................................ chẵn),

(Tỷ lệ vốn góp …………….%)

Hình thức góp vốn:

+ Tiền mặt……………………………………..………………………………………………………………

+ Tài sản……………………………………..………………………………………………………………..

Thời điểm góp vốn: ………………………………………………………………………………….............

Giấy chứng nhận này được lập thành hai bản gốc, một bản cấp cho thành viên góp vốn, một bản lưu ở hồ sơ công ty.

.........., ngày ....... tháng ....... năm 200......
CÔNG TY ……….......…..

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download