hoặc


Kính gửi:........................................................................ (1)

ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ
APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE STATUS
(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
To be completed by foreign non-permanent residents in Viet Nam

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………………….
Full name (in block letters)

Họ và tên khác (nếu có):……………………………………………………………………………
Other name (if any)

2. Sinh ngày…...tháng…..năm….…… 3. Giới tính nam 0 nữ 0
Date of birth (day, month, year) Sex Male Female

4. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………
Place of birth

5. Quốc tịch gốc:......................................................... Quốc tịch hiện nay:……………………………
Nationality at birth Nationality at present

6. Dân tộc: ................................................................. 7. Tôn giáo:……………………………………
Ethnicity Religion

8. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số:
Passport number or other document in lieu of a passport

Cơ quan cấp: .......................................................... Có giá trị đến ngày ....... tháng ...... năm……..
Issuing authority Expiry date (day, month, year)

9. Địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:
Residential address, profession, business address abroad (before travelling to Viet Nam)

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………...
Residential address

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..
Occupation

- Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………..
Business address

10. Mức thu nhập hiện nay (tính theo đồng Việt Nam/tháng):………………………………………...
Current incomes (in Vietnamese Dong/per month)

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download