hoặc

Công văn 466/2013/TCT-TTHT về thông báo không đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------
Số: 466/TCT-TTHT
V/v thông báo không đủ điều kiện cấp
CCHN dịch vụ làm thủ tục về thuế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Ông Châu Hoàng Linh Sơn
Địa chỉ: số 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (Phòng 18A lầu 4 Chung cư Cửu Long)

Tổng cục Thuế nhận được hồ sơ của Ông đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề làm dịch vụ thủ tục về thuế, áp dụng đối với trường hợp người xin cấp được miễn hai môn thi theo quy định tại khoản 3 Điều 14, Chương V Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Tại điểm b, khoản 3, Điều 14 Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính có quy định: "b) Công chức thuế có ngạch công chức từ chuyên viên thuế, thanh tra viên thuế, kiểm tra viên thuế trở lên và có thời gian công tác liên tục trong ngành thuế từ mười (10) năm trở lên,khi thôi công tác trong ngành thuế (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc mà đăng ký với Tổng cục Thuế để xét cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế"

Căn cứ quy định trên, theo hồ sơ đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Ông gửi cơ quan thuế thì Ông đã có thời gian công tác tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh từ năm 1981 đến năm 2004, giữ ngạch chuyên viên từ năm 1993 đến năm 2004. Ông đã chuyển công tác từ năm 2004 nhưng đến năm 2013 (9 năm) Ông mới làm đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề làm dịch vụ thuế như vậy đã quá thời hạn quy định để được Tổng cục Thuế xem xét cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Tổng cục Thuế thông báo để Ông được biết. Để biết thêm chi tiết, đề nghị ông liên hệ với Vụ Tuyên truyền hỗ trợ NTT - Tổng cục Thuế, điện thoại: 04.39728079.

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG 
VỤ TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Cao Thái

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download