hoặc

Công văn 3263/TCHQ-GSQL về xác nhận hàng hóa đã xuất khẩu đối với xăng dầu cung ứng cho máy bay thực hiện các tuyến bay quốc tế xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: 3263/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận hàng hóa đã xuất khẩu đối với xăng dầu cung ứng cho máy bay thực hiện các tuyến bay quốc tế xuất cảnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2013

 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1537/HQHCM-GSQL ngày 13/05/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì hiện các Chi cục thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử; do vậy căn cứ quy định tại Điều 18, Điều 20 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại để xác nhận xăng dầu đã cung ứng (tái xuất) cho tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế xuất cảnh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CCHĐH (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Dương Thái

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download