hoặc

Để chuẩn bị cho kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp được triển khai trong đầu năm mới, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm để bạn đọc tham khảo.

Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

Tên đơn vị:............................................................................................................................................

Đơn vị chủ quản:....................................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................................................................................

......., ngày .....tháng ....năm ........

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC NĂM)
VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM (HOẶC NĂM)

Kính gửi: Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội TP...................

Số TT

Nội dung

Số lượng

Trong đó: Số lao động đã qua đào tạo

Ghi chú

I

Tổng số lao động có mặt đầu kỳ

Trong đó Nữ

 

 

 

II

Số lao động tăng, giảm trong kỳ

 

 

 

1.

Số lao động tăng trong kỳ

Trong đó nữ

 

 

 

2.

Số lao động giảm trong kỳ

 

 

 

a.

Nghỉ hưởng chế độ hưu trí

Trong đó nữ

 

 

 

b.

Thôi việc, mất việc làm

Trong đó nữ

 

 

 

c.

Sa thải do kỷ luật lao động

Trong đó nữ

 

 

 

d.

Lý do khác

Trong đó nữ

 

 

 

III

Số lao động có mặt cuối kỳ

Trong đó nữ

 

 

 

 

Phân theo hợp đồng lao động

 

 

 

1.

Số người ký HĐLĐ không xác định thời hạn

Trong đó nữ

 

 

 

2.

Số người ký HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng

Trong đó nữ

 

 

 

3

Sồ người ký HĐLĐ dưới 12 tháng

Trong đó nữ

 

 

 

4

Số người lao động đã được cấp sổ lao động

 

 

 

IV

Dự kiến tuyển lao động của kỳ sau

 

 

 

1

Tổng số

Trong đó nữ

 

 

 

2

Phân theo hợp đồng lao động

 

 

 

a.

Số người ký HĐLĐ không xác định thời hạn

Trong đó nữ

 

 

 

b.

Số người ký HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng

Trong đó nữ

 

 

 

c.

Số người ký HĐLĐ dưới 12 tháng

Trong đó nữ

 

 

 

3

Hình thức tuyển

 

 

 

a.

Tự tuyển

 

 

 

b.

Thông tổ chức giới thiệu việc làm

 

 

 

                                                                                                                    LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
                                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo biểu mẫu quy định về cơ quan quản lý lao động trước ngày 05/01 và ngày 05/07 hàng năm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download