hoặc

Công văn 2854/TCHQ-GSQL về chứng nhận là đại lý hải quan của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Số: 2854/TCHQ-GSQL
V/v chứng nhận là đại lý hải quan của DN kinh doanh kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Triển khai thực hiện Luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2013, hiện nay Tổng cục Hải quan đã dự thảo trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 liên quan đến việc chủ kho ngoại quan thay mặt chủ hàng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan theo qui định tại Điều 23 Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điều 59 dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC (dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/7/2013) có hướng dẫn: “Trường hợp chủ kho ngoại quan được chủ hàng ủy quyền thực hiện các dịch vụ trong kho thì chủ kho ngoại quan phải được công nhận là đại lý hải quan, khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải xuất trình thẻ nhân viên đại lý hải quan”.

Do đó đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo chủ trương trên cho các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan chưa có chứng nhận đại lý hải quan để chủ động trong việc đăng ký xác nhận Đại lý hải quan đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download