hoặc

MẪU PHIẾU THANH TOÁN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP
(Ban hành kèm theo ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu)

..........................

ĐƠN VỊ …………..

--------

Số: ……../PTT-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

...., ngày ... tháng ... năm ...

PHIẾU THANH TOÁN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP

Họ và tên: …………………………………………….. Sinh ngày ……/ …../ ...............

Cấp bậc (hệ số lương): ……………………………….. Chức vụ: ..............................

Đơn vị: .....................................................................................................................

Được: ………………… (1) theo Quyết định số ........................................................

Của: ..................................................................................................................... (2)

Tiền lương tháng bình quân 05 năm cuối là: .............................................................

Tiền lương tháng hiện hưởng là: ...............................................................................

Các chế độ được hưởng:

1. Trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi: ..................................................................................

2. Trợ cấp thôi việc một lần: .......................................................................................

3. Trợ cấp tạo việc làm: ..............................................................................................

4. Trợ cấp một lần khi hy sinh, từ trần: .......................................................................

5. Trợ cấp một lần thời gian tăng thêm do quy đổi: ....................................................

6. Tiền tàu xe: .............................................................................................................

Cộng: ..........................................................................................................................

Bằng chữ: ...................................................................................................................

CƠ QUAN CHÍNH SÁCH

CƠ QUAN TÀI CHÍNH

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI NHẬN TIỀN

Ghi chú:

- (1) Các chế độ được hưởng khi thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu, hy sinh, từ trần.

- (2) Quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download