hoặc

Công văn 7190/2012/TCHQ-GSQL về chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

------------------
Số: 7190/TCHQ-GSQL
V/v chủ trương thành lập kho ngoại quan

của Công ty Cổ phần SX&XNK Đạt Phát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 2499/HQLS-GSQL ngày 15/11/2012 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc xin chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về chủ trương thành lập kho ngoại quan chuyên dùng bảo quản lạnh có tổng diện tích 1.056 m2 tại thôn Khưa Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, do Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát là chủ sở hữu.

2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Điều 65 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính về điều kiện, thủ tục thành lập kho ngoại quan để hướng dẫn Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnh hồ sơ thành lập kho ngoại quan.

3. Kiểm tra thực tế nhà kho khi đã hoàn thành, nếu đáp ứng đủ điều kiện thành lập, thì báo cáo và đề xuất để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập kho ngoại quan, trong báo cáo đề xuất yêu cầu làm rõ những điểm sau:

- Hệ thống camera giám sát phải đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ giám sát và kỹ thuật theo Quyết định số 953/QĐ-TCHQ ngày 02/6/2011 của Tổng cục Hải quan.

- Phương thức, giải pháp quản lý hàng hóa vào ra kho ngoại quan và công tác giám sát hàng hóa khi vận chuyển ra cửa khẩu xuất đảm bảo đúng quy định.

- Bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu quản lý và nguồn nhân lực hiện có tại đơn vị Hải quan quản lý kho ngoại quan, đề xuất nêu rõ quan điểm của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập kho ngoại quan tại khu vực này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CPSX&XNK Đạt Phát
Đ/c: số 85A khu Dây Thép, TT Đồng Đăng huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download