hoặc

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các trường THCS trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND Thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016...

Thông tin tuyển sinh vào lớp 6 tại Hà Nội

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 4840/SGD&ĐT-QLT

V/v: Tuyển sinh vào lớp 6 năm học
2015 – 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: - UBND các quận, huyện, thị xã;
                            - Các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Công văn số 2497/UBND-VX ngày 17 tháng 4 năm 2015 của UBND Thành phố về việc tuyển sinh các cấp học năm học 2015 – 2016, với nội dung yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các văn bản của Bộ GD&ĐT: ngày 18/4/2014 ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; ngày 03/11/2014 về chấn chỉnh dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; ngày 17/3/2015 về việc không thi tuyển sinh vào lớp 6.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các trường THCS trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND Thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả các trường THCS trên địa bàn Thành phố tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển. Tuyệt đối không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015-2016./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • UBND Thành phố (để b/c);
  • Lưu VT, QLT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Văn Đại

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download