hoặc

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------------

Số :…/....

V/v: cấp giấy phép nhập khẩu súng,
đạn thể thao

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

..., ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Bộ Công Thương

- Tên thương nhân:..............................................

- Địa chỉ:..............................................................

- Điện thoại:............................    Fax:.......................

- GCNĐK kinh doanh/GCNĐK doanh nghiệp/GCN đầu tư số: .................

Đề nghị Bộ Công Thương cấp Giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Thông tư số ..../2011/TT-BCT ngày ....tháng....năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, chi tiết về lô hàng như sau:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

1

…………

2

…………

…………

1. Quyết định phê duyệt kế hoạch nhập khẩu số… ngày… tháng… năm… của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu: (Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm… )

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download