hoặc

Công văn 6058/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 13 tháng 08 năm 2012 về việc báo cáo về thực trạng công tác giám sát và đánh giá đầu tư.

 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

-----------------
Số: 6058/BKHĐT-GSTĐĐT
V/v: Báo cáo về thực trạng công tác giám sát và đánh giá đầu tư

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty 91.

Hiện tại, công tác giám sát và đánh giá đầu tư đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thông tư số 13, 22, 23), để giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở rà soát, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng các quy định liên quan đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư cũng như định hướng công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong những năm tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan tổng hợp, báo cáo về thực trạng cơ cấu tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất và các hoạt động triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc phạm vi quản lý, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thực trạng công tác giám sát, đánh giá đầu tư ngành/địa phương:

- Thực trạng bộ máy thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

- Thực trạng công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

2. Công tác đào tạo, tập huấn về giám sát và đánh giá đầu tư:

- Các lớp đào tạo, tập huấn đã được tổ chức, cơ sở đào tạo.

- Nội dung đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng viên.

- Thành phần và số lượng tham gia.

3. Nhận xét, kiến nghị:

- Các mặt được, chưa được.

- Những kiến nghị, đề xuất.

Văn bản báo cáo xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Giám sát và TĐĐT) trước ngày 30/08/2012. Trên cơ sở nội dung văn bản báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức khảo sát thực tế tại một số cơ quan.

(Mọi vấn đề xin liên hệ đ/c Lê Văn Khiên, Vụ Giám sát và TĐĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ĐT 080.44398, DĐ: 094 806 3368). 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành
phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VP, GS&TĐĐT.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Trung

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download