hoặc

Thông qua nội dung sinh hoạt chi bộ Đảng cơ sở, chi bộ họp để xét đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng khi đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện đứng trong đội ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, mẫu biên bản họp chi bộ này sẽ ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp.

Biên bản họp chi bộ

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH
KINH TẾ QUỐC DÂN
CHI BỘ: ...............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày.... tháng..... .năm 20....

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày......... tháng........ năm........, chi bộ đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ là .......... đảng viên, trong đó chính thức......... đồng chí, dự bị ......... đồng chí.

Có mặt:..........................đ/c, đ/v chính thức............đ/c, dự bị .................đ/c

Vắng mặt.......đảng viên, trong đó chính thức..... đồng chí, dự bị...... đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí......................................................., chức vụ....................................

Thư ký hội nghị: đồng chí.......................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành kết nạp quần chúng..........................................vào Đảng........ đồng chí (đạt .....%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành...... đồng chí (..... %) với lý do.............................................

Chủ trì                                                                                 Thư ký

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download