hoặc

Thông tư 76/2013/TT-BTC hướng dẫn việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: 76/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2013

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THÀNH LẬP, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 về kinh doanh xổ số;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là Công ty Xổ số kiến thiết).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm: Công ty Xổ số kiến thiết, Hội đồng giám sát xổ số, Chủ sở hữu Công ty Xổ số kiến thiết và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

Điều 3. Hội đồng giám sát xổ số

1. Thành phần Hội đồng giám sát xổ số bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

b) Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện Sở Tài chính;

c) Thư ký Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết;

d) Các ủy viên Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện của các cơ quan: Công an, Thanh tra nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể mời đại diện Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Hội đồng giám sát xổ số với vai trò là ủy viên Hội đồng giám sát xổ số.

2. Hội đồng giám sát xổ số do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Sở Tài chính.

Tùy vào quy mô hoạt động kinh doanh xổ số và điều kiện thực tế tại từng tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng các ủy viên Hội đồng giám sát xổ số quy định tại điểm d, khoản 1 Điều này trên tinh thần tinh gọn bộ máy và hiệu quả công việc.

3. Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi.

4. Khi có sự thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số, Sở Tài chính có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thay đổi nhân sự của Hội đồng giám sát xổ số. Các trường hợp thay đổi nhân sự bao gồm:

a) Chuyển công tác khác;

b) Vi phạm kỷ luật tại cơ quan công tác;

c) Vi phạm kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số;

d) Thôi việc, nghỉ việc theo chế độ quy định;

e) Các trường hợp khác khi cần thiết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Điều 4. Cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

1. Hội đồng giám sát xổ số thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư này.

2. Việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số được căn cứ vào các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số (Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính), Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Công ty Xổ số kiến thiết.

3. Hội đồng giám sát xổ số làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số, cụ thể như sau:

a) Các cuộc họp, việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số phải có đủ thành phần. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên Hội đồng giám sát xổ số không thể tham dự đầy đủ được thì tối thiểu phải có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số, thư ký Hội đồng giám sát xổ số và ba (03) ủy viên Hội đồng giám sát xổ số tham dự;

b) Nội dung các cuộc họp, hoạt động giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số phải được ghi chép thành biên bản. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, được quyết định hoặc thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt của Hội đồng giám sát xổ số nhất trí. Trường hợp số thành viên ủng hộ và không ủng hộ ngang nhau, quyết định được thực hiện theo phương án có sự nhất trí của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số được ủy quyền nếu Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số vắng mặt).

Trong những trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

4. Hội đồng giám sát xổ số hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, trừ đại diện Lãnh đạo của Công ty Xổ số kiến thiết.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

1. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số:

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số theo quy định của Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng giám sát xổ số, tổ giúp việc Hội đồng giám sát xổ số và điều phối, chỉ đạo các thành viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

c) Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thực hiện các biện pháp nhằm củng cố tổ chức, hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số đảm bảo tuân thủ pháp luật và theo quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

2. Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số:

a) Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết và các thành viên Hội đồng giám sát xổ số thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

b) Phê duyệt việc thành lập Ban giám sát xổ số ở cấp huyện, thị xã theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này;

c) Phê duyệt phương án ủy quyền giám sát việc thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công, bảng kê số dự thưởng của đại lý xổ số theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này;

d) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề có liên quan đến kết quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng.

Điều 6. Thành viên Hội đồng giám sát xổ số

1. Nhiệm vụ của các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số:

a) Tuân thủ các quy định khi thực hiện nhiệm vụ theo đúng chế độ quy định, quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và phân công của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số;

b) Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số phân công và chịu trách nhiệm về kết quả của các công việc được phân công thực hiện;

c) Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số về các sai phạm hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số xem xét, quyết định biện pháp xử lý kịp thời.

2. Quyền hạn của các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số:

Các thành viên Hội đồng giám sát xổ số được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng giám sát xổ số được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo chế độ quy định. Mức phụ cấp kiêm nhiệm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

Điều 8. Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng

1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số:

a) Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng xổ số truyền thống, xổ số lô tô thủ công, xổ số bóc biết kết quả ngay.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô, Hội đồng giám sát xổ số còn có nhiệm vụ giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng xổ số điện toán được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Giám sát và kiểm tra về số lượng, xuất xứ của các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng (lồng cầu, bóng, thiết bị điều khiển, cân điện tử, thiết bị kiểm tra bóng), các thông số kỹ thuật của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất, nhằm đảm bảo các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định. Trường hợp cần thiết Hội đồng giám sát xổ số được yêu cầu kiểm tra đột xuất toàn bộ hoặc một phần các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng theo từng nội dung trên;

c) Giám sát, kiểm tra việc niêm phong hộp đựng bóng trước khi lấy bóng đưa vào sử dụng quay số mở thưởng;

d) Giám sát, kiểm tra về số lượng và việc thoả mãn các điều kiện của người được lựa chọn tham gia quay số mở thưởng theo danh sách và các tài liệu có liên quan do Công ty Xổ số kiến thiết cung cấp theo quy định;

đ) Kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (camera, màn hình ti vi), đảm bảo thuận lợi cho việc quan sát, theo dõi việc quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số và người tham gia chứng kiến quay số mở thưởng;

e) Cử thành viên lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng được sử dụng để quay số mở thưởng;

g) Cử thành viên thực hiện việc niêm phong và mở niêm phong các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng (lồng cầu, hộp đựng các bộ bóng, cân điện tử, thiết bị kiểm tra bóng);

h) Giám sát việc đảo vé trước khi quay số mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay);

i) Giám sát việc tuân thủ các quy định về thời gian, địa điểm, công bố nội dung thể lệ mở thưởng và trình tự tiến hành các bước tổ chức quay số mở thưởng;

k) Giám sát hoạt động của người quay số mở thưởng khi thực hiện nhiệm vụ quay số mở thưởng;

l) Ký biên bản xác nhận các kết quả đã giám sát và kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở cho Công ty Xổ số kiến thiết thực hiện trả thưởng và công bố bằng văn bản cho đại lý xổ số, người tham gia dự thưởng biết.

2. Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số:

a) Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết trang bị mới, trang bị bổ sung, loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạt động tổ chức quay số mở thưởng;

b) Lựa chọn ngẫu nhiên bóng để kiểm tra về khối lượng, kích thước trước khi quay số mở thưởng (trong trường hợp cần thiết);

c) Tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau:

- Thiết bị sử dụng cho việc quay số mở thưởng bị tháo niêm phong trước khi Hội đồng giám sát xổ số làm việc;

- Thiết bị không đáp ứng được yêu cầu tạo lập tính khách quan, trung thực của kết quả mở thưởng xổ số;

- Tổ chức mở thưởng không đúng lịch mở thưởng (ngày, giờ) và địa điểm mở thưởng đã thông báo của Công ty Xổ số kiến thiết;

- Có biểu hiện gian lận khi tổ chức quay số mở thưởng.

d) Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết thực hiện quay số mở thưởng lại trong các trường hợp sau:

- Tổ chức quay số mở thưởng không đúng thứ tự của từng hạng giải như đã thông báo trong thể lệ quay số mở thưởng;

- Trong khi quay số mở thưởng bóng rơi ra khỏi lồng cầu hoặc bóng bị tắc nghẽn trong lồng cầu.

đ) Yêu cầu cơ quan trực tiếp cử thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mở thưởng theo các quy định của pháp luật.

Điều 9. Giám sát việc kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng

1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số: Giám sát việc kiểm tra vận hành thử của các lồng cầu trước khi đưa vào sử dụng và sau mỗi lần bảo dưỡng theo chế độ quy định, đảm bảo các thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định.

2. Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số: Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết trang bị mới, trang bị bổ sung, loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạt động tổ chức quay số mở thưởng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download