hoặc

Quyết định số 267/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm lại ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 267/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại ông Huỳnh Thành Đạt
giữ chức Phó Giám Đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 2102/TTr-ĐHQG-TCCB ngày 17 tháng 12 năm 2009, của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 342/TTr-BNV ngày 03 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Huỳnh Thành Đạt, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và ông Huỳnh Thành Đạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV (5b).

 THỦ TƯỚNG 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download