hoặc

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2015 trường THCS Yên Phương, Vĩnh Phúc có đáp án là tài liệu ôn tập cuối năm môn Tiếng Anh hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 8 muốn củng cố và nâng cao kiến thức Tiếng Anh được học trên lớp.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2015

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC

TRƯỜNG THCS YÊN PHƯƠNG

––––––––––––

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

Năm học: 2014 – 2015

Môn: Tiếng Anh 8

(Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề)

I. Nghe dự báo thời tiết về một số thành phố sau đó chọn đáp án hoặc hoàn thành câu.

1. What is the weather like in Tokyo?

A. dry and windy      B. dry and col          C. cold                   D. dry

2. The temperature of London is from minus………to……….

A. 5 / 10                  B. 3 / 7                   C 3 / 10                  D. 7 / 12

3. Bangkok will be warm and………………..

A. cool                   B. sunny                  C. dry                     D. fine

4. ………………..is going to have a windy and cloudy day.

A. Sydney              B. Tokyo                  C. Ha Noi                D. New York

5. Paris will be cool and dry, with a …………of 10 degrees and a ………….of 16 degrees.

II. Chọn từ (A hoặc B, C, D) có cách phát âm khác với những từ còn lại.

6. A. Ambulance    B. Address                C. Blanket              D. Flat

7. A. Minute          B. Promise                 C. Live                   D. Bright

8. A. Study           B. Much                     C. Century              D. Button

9. A. Church         B. Return                    C. Burn                  D. Hurry

10. A. Reused       B. Returned                C. Mashed             D. Cleaned

III. Chọn đáp án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

11. I am excited ……………………in the trip around the capital.

A. join                  B. to join                     C. joined                 D. joins

12. Do you mind ……………………….. the window ?

A. open               B. opened                    C. opening              D. to open

13. Sydney is famous for its…………………………………

A. Statue of Liberty                                B. Eiffel tower
C. Big Ben Clock                                   D. Opera House

14. The police wanted to know ………………………. happened to those cars.

A. what               B. who                       C. when                   D. which

15. Lan is very ……………….… of ancient pottery.

A. keen              B. interested               C. fond                    D. like

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2015

I: 1,5 đ (0,3đ/ 1 câu). Phần nghe ở bài 12. A vacation abroad (tiết 76)

1. A            2. B             3. C              4. D                5. low / high

II: 1,5 đ (0,3đ/ 1 câu)

6. B           7. D              8. C              9. D                10. C

III: 2đ (0,25đ/ 1 câu)

11. B        12. C             13. D            14. A               15. C

16. B        17. A             18. B

IV: 1đ (0,25 đ/ 1 câu)

19. A        20. D             21. C             22. A

V: 1đ (0,25 đ/ 1 câu)

23. A       24. B             25. A             26. C

VI: 1,5 đ (0,3đ/ 1 câu)

27. A       28. D             29. C            30. D                31. C

VII: 1,5 đ (0,3đ/ 1 câu)

32. A party will be held (by my sister) next Sunday.

33. Do you mind if I close the windows?

34. I aksed her if/ whether she enjoyed her English class.

35. A color television was invented by Blair in 1928.

36. I enjoy playing soccer.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download