hoặc

Quyết định 1193/2012/QĐ-BXD về Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Chiến lược xuất khẩu hàng hoá thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030.

BỘ XÂY DỰNG
-----------

Số: 1193/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ THỜI KỲ 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 25/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Văn bản số 7978/BCT-XNK ngày 27/8/2012 của Bộ Công Thương về việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất khẩu hàng hoá thời kỳ 2011-2012, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Chiến lược xuất khẩu hàng hoá thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28/12/2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan thuộc Bộ;
- Các Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc ngành xây dựng;
- Website Bộ Xây dựng;
- Lưu VT,VLXD.
BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Trịnh Đình Dũng
 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download