hoặc

Mẫu số 10-1/TB-TNCN: Thông báo nộp thuế TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 10-1/TB-TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) 

CỤC THUẾ....................... 

(CHI CỤC THUẾ)..................

------------ 

Số: ……......... /TB-CT (CCT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 -------------------

Ngày .......... tháng ........ năm ........

THÔNG BÁO
Nộp thuế thu nhập cá nhân

             Kính gửi: Ông/Bà .......................................

             Mã số thuế: ................................................

             Địa chỉ: .....................................................

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ tờ khai thuế của .................................. nộp ngày .......................................;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn) ............... và xét đề nghị của Đội thuế .........................Tổ nghiệp vụ,

Chi cục Thuế .................................... thông báo số tiền thuế thu nhập cá nhân ông (bà) phải nộp như sau:

I. THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ SỐ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PHẢI NỘP CẢ NĂM

1. Thu nhập chịu thuế: .......................... đồng.

Ghi bằng chữ: ..........................................

2. Số thuế phải nộp cả năm: ................... đồng.

Ghi bằng chữ: ..........................................

Số thuế trên được khoán ổn định cho cả năm.

II. SỐ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PHẢI NỘP TỪNG QUÝ

1. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của từng quý:

 Quý  Số thuế phải nộp
 Quý I  
 Quý II  
 Quý III  
 Quý IV  

Nộp theo chương ........ khoản .......... tiểu mục ........

2. Thời hạn nộp thuế quý: chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

3. Địa điểm nộp: .................................................................................................

Nộp cho ủy nhiệm thu: Tên ủy nhiệm thu, địa chỉ ................................................

Nộp tại kho bạc .........................................., địa chỉ ...............................................

Quá thời hạn nộp thuế nêu trên mà chưa nộp đủ số tiền thuế theo thông báo này vào NSNN thì Ông/Bà phải chịu phạt chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Nếu có vướng mắc, đề nghị Ông/Bà liên hệ với cơ quan thuế .............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: .................................. để được hướng dẫn cụ thể.

Chi cục Thuế................... thông báo để Ông/Bà được biết và thực hiện./.  

 NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP TIỀN

Ngày ... tháng .... năm ....

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download