hoặc

Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT-BYT-BNV của Bộ Nội vụ - Bộ Y tế: Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học. 

 BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ

---------------
Số: 11/2011/TTLT-BYT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức
ngạch kỹ thuật y học
__________________________

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học;

Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học;

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học, cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức vào các ngạch viên chức kỹ thuật y học quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học (gọi tắt là Thông tư số 09/2009/TT-BNV) và Thông tư số 23/2009/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học (gọi tắt là Thông tư số 23/2009/TT-BYT).

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Điều 2. Nguyên tắc chuyển ngạch

1. Việc chuyển ngạch phải căn cứ vào chức trách, vị trí công tác và chuyên môn nghiệp vụ được giao của viên chức.

2. Viên chức được chuyển ngạch phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên chức kỹ thuật y học quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BYT.

3. Khi chuyển ngạch từ ngạch viên chức hiện giữ sang ngạch viên chức kỹ thuật y học không được kết hợp nâng bậc lương, nâng ngạch hoặc chuyển loại viên chức.

Điều 3. Cách chuyển ngạch từ ngạch viên chức hiện giữ sang ngạch viên chức kỹ thuật y học

1. Chuyển xếp vào ngạch kỹ thuật viên y (mã số ngạch 16.285) đối với viên chức hiện đang làm công tác kỹ thuật y học, đang giữ ngạch kỹ thuật viên cao cấp có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BYT.

2. Chuyển xếp vào ngạch kỹ thuật viên trung cấp y (mã số ngạch 16.287) đối với viên chức hiện đang làm công tác kỹ thuật y học, đang giữ ngạch kỹ thuật viên chính y có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BYT.

3. Chuyển xếp vào ngạch kỹ thuật viên sơ cấp y (mã số ngạch 16.288) đối với viên chức hiện đang làm công tác kỹ thuật y học, đang giữ ngạch kỹ thuật viên y có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BYT.

Điều 4. Cách xếp lương

Việc xếp lương đối với viên chức được chuyển xếp vào các ngạch viên chức kỹ thuật y học theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này thực hiện theo quy định tại khoản 2 mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm:

a) Rà soát các vị trí việc làm của đơn vị, lập phương án chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý, gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Quyết định chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức thuộc diện quản lý vào các ngạch theo thẩm quyền hoặc theo phân cấp, ủy quyền sau khi phương án chuyển xếp ngạch viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức kỹ thuật y học.

b) Phê duyệt phương án chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc trong quá trình chuyển xếp ngạch viên chức.

c) Quyết định chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức thuộc diện quản lý theo thẩm quyền.

d) Báo cáo kết quả chuyển xếp ngạch viên chức kỹ thuật y học thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2011.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Y tế và Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Duy Thăng

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ;
- Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Y tế: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;
- Lưu: VT (BYT; BNV).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Bá Thủy

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download