hoặc

Đơn đăng ký khởi công xây dựng công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH ……….

Tên Công ty ………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………….

Số điện thoai:………………………..Fax……………………………

Hợp đồng thuê đất số :………………………………………………..

Công ty chúng tôi xin gửi đến Ban quản lý các KCN tỉnh ……. các hồ sơ sau: ( liệt kê hồ sơ)

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

Vậy đề nghị Ban quản lý các KCN tỉnh ……. xem xét chấp thuận để chúng tôi tiến hành khởi công xây dựng Nhà máy./.

                                                                                   ……., ngày…….tháng…..năm…….

                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                               ( Ký tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download