hoặc

Giáo án Tiếng Anh lớp 8 "Unit 8: Country life and city life" bám sát kiến thức, kỹ năng và những quy định trong chương trình sách giáo khoa môn Tiếng Anh 8, đồng thời đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy vai trò chủ thể năng động sáng tạo của mỗi học sinh. Chính vì vậy, bên cạnh những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, học sinh còn được tiếp cận với những kiến thức và phương pháp học mới mẻ, hiệu quả hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 8 Unit 8: Country life and city life

UNIT 8 COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
Lesson 1 GETTING STARTED & LISTEN AND READ

I. Objectives

1. Educational aim: Students get acquainted with the topic “Country Life And City Life”.

2. Teaching aim: By the end of the lesson, students will be able to talk about the city life the country life.

II. Language contents

1. Vocabulary: Bbeautiful views, fresh food, traffic jam, relative, peaceful, permanently, remote, medical, accessible, definitely, change for the better.

2. Grammar:

  • Present progressive.
  • Comparative and superlative adjective.

III. Techniques: Eliciting, True / False.

IV. Teaching aids: Pictures, cassette, sub board.

V. Procedures

Giáo án Tiếng Anh lớp 8 Unit 8: Country life and city life

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download