hoặc

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Trung gồm câu hỏi và đáp án, giúp các bạn học sinh ôn luyện trước khi bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia một cách chủ động và hiệu quả nhất. Với tài liệu này, các bạn sẽ biết được bố cục của đề thi, từ đó có hướng ôn tập chính xác.

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Trung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: Tiếng Trung

Thời gian làm bài: 90 phút. 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Câu 1: Phiên âm đúng của từ 凉爽 là: liángsh______.

A. uăn                      B. ŭn                   C. ăng                      D. uăng

Câu 2: Phiên âm đúng của từ 异性 là: ______.

A. yìxìng                  B. géxìng             C.yīxìng                   D.dăoxìng

Câu 3: Phiên âm đúng của từ 冷藏 là: lěng______áng .

A. c                         B. z                     C. ch                       D. zh

Câu 4: 这次_______的成功,全凭大家的努力。

A. 竞赛                    B. 经赛                 C. 竞塞                   D. 竟赛

Câu 5: 现在的年轻人不努力工作,全都_______父母的。

A. 衣赖                    B. 依赖                 C. 依来                   D. 依惰

Câu 6: 今天的报纸上报道了两_______惊人的消息。

A. 则                       B. 篇                     C. 页                      D. 张

Câu 7: 他 --------- 镜子里的我笑了笑,然后推门走了出去。

A. 对于                    B. 往                     C. 朝                      D. 在

Câu 8: 回去以后,你_______小梅的建议,明天给我个答复。

A. 考虑一考虑          B. 考虑了               C. 考虑了考虑          D. 考虑考虑

Câu 9: 我们单位要说业务能力强,还得数小王,______是名牌大学毕业生啊!

A. 终于                    B. 到底                  C. 最后                   D. 始终

Câu 10: 今天我吃了三服药,药的作用已经显示_______了。

A. 起来                    B. 过来                  C. 出来                    D. 上来

Câu 11: 明天我去上海,你如果也想去_______,我可以带你一起去。

A. 吗                        B. 唉                     C. 呢                       D. 吧

Câu 12: 中学阶段基础_______得牢固,将来就会在学习和工作上有很好的发展。

A. 打                        B. 考                     C. 做                        D. 写

Câu 13: 这期间,这支球队_______参加了 6 场比赛,总共踢进去 9 个球。

A. 反复                     B. 先后                  C. 反正                    D. 始终

Câu 14: _______改革开放,中国人的小康日子_______能早日到来。

A. 因为……就……                                  B.即使……也……
C. 不管……都……                                  D. 只有……才……

Câu 15: 比赛_______发生了一些意外情况。

A. 上                         B. 里                     C. 中                        D. 下

Câu 16: 不管讲什么话都该_______对象为中心。

A. 以                         B. 把                      C. 由                       D. 就

Đáp án đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Trung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn: Tiếng Trung

Thời gian làm bài: 90 phút. 

Phần trắc nghiệm (8 điểm)

Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

D

A

A

A

B

A

C

D

B

C

C

A

B

D

C

A

B

A

B

B

A

C

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

C

C

C

B

D

B

B

B

C

D

A

D

C

D

B

C

D

A

B

C

A

B

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

 

 

B

A

A

B

B

A

C

D

B

D

A

B

B

C

A

B

C

C

D

A

 

 

 PHẦN VIẾT (2 điểm)

* Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh: 0.2 điểm x 5 câu = 1 điểm

Câu 65 我们同消费者一样关心产品质量的问题。

Câu 66 我一直都很羡慕那些会好几种外语的人。

Câu 67 今年冬天全国各地的气温普遍偏高。

Viết một đoạn văn với chủ đề 《旅途见闻》( Từ 120 chữ đến 150 chữ ):

Tiêu chí

Mô t chi tiết

Đim

Ni dung

 

  • Viết đúng chủ đề

0.2

  • Viết logic, hợp lí

0.2

Ngôn ng

 

  • Viết đúng cấu trúc ngữ pháp

0.2

  • Sử dụng từ vựng phù hợp và phong phú

0.1

Trình bày

 

  • Viết đủ số chữ theo quy định.

0.1

  • Mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo

0.2

 

Tng đim

1.0

 - Hết -

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download