hoặc

Quyết định số 1456/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Văn Sinh giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1456
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Văn Sinh
giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
-------------------- 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét Tờ trình số 2371/TTr-HĐQL ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Tờ trình số 2510/TTr-BNV ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đỗ Văn Sinh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ông Đỗ Văn Sinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KGVX, ĐMDN, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download