hoặc

Mẫu Biên bản giảng thử

TRƯỜNG ………
---------

Bộ môn: ..............
Khoa / TT: ……

CBGD lý thuyết:       Biên bản giảng thử š

CBGD thực hành:    šBiên bản giảng thử

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------- 

……, ngày…… tháng……..năm………

BIÊN BẢN GIẢNG THỬ

(Dùng cho đơn vị hướng dẫn CBGD tập sự)

1. Họ và tên viên chức giảng thử: ..............................................................................................

2. Môn học được phân công .........................................................................................................

3. Hội đồng gồm: (Chủ tịch Hội đồng có thể là Chủ nhiệm Bộ môn hay là Giảng viên lâu năm có học hàm, học vị cao trong Bộ môn. Hội đồng do Bộ môn lập ra)

1.

........................................

Chủ tịch HĐ

6.

.............................................

CBGD

2.

........................................

Thư ký

7.

.............................................

CBGD

3.

...........................................

CBGD

8.

.............................................

CBGD

4.

...........................................

CBGD

9.

.............................................

CBGD

5.

...........................................

CBGD

10.

.............................................

CBGD

Đã nghe viên chức tập sự giảng thử ………………(lý thuyết/ thực hành) lần thứ……… tại …………… (Lớp/ Bộ môn) trong khoảng thời gian ………………… phút về vấn đề

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4. Nhận xét: (Ghi rõ những ưu điểm và những điều cần phải khắc phục)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 5.  Kết luận: (Về việc có đủ khả năng giảng dạy thực hành hay lý thuyết hay không hay chờ thêm một thời gian nữa)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 CHỦ NHIỆM KHOA/ TRUNG TÂM  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

THƯ KÝ  

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download