hoặc

Thông tư số 21/2011/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế. 

BỘ Y TẾ

--------------

Số: 21/2011/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

                          Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn
chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế
--------------------------

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Bộ Y tế quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế (sau đây gọi tắt là Hội đồng) như sau:

I. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp Bộ) do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập gồm các thành phần sau:

a) Chủ tịch Hội đồng cấp Bộ: Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

b) 02 Phó Chủ tịch Hội đồng cấp Bộ gồm:

- Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương;

- Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

c) Các Ủy viên Hội đồng cấp Bộ:

- Lãnh đạo Cục Quản lý Dược;

- Lãnh đạo Vụ Khoa học và Đào tạo;

- Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

- Lãnh đạo Thanh tra Bộ;

- Lãnh đạo Vụ Pháp chế;

- Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế;

- Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương;

- Lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương;

- Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản trung ương;

- Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương;

- Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

- Lãnh đạo Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;

- Lãnh đạo Viện Pasteur Nha Trang;

- Lãnh đạo Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế;

d) Giúp việc cho Hội đồng cấp Bộ là Tổ Thư ký theo chỉ định của Chủ tịch Hội đồng cấp Bộ;

đ) Thường trực Hội đồng cấp Bộ đặt tại Cục Y tế dự phòng.

e) Ngoài các thành phần quy định tại khoản này, trong trường hợp cần thiết và tùy theo từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng cấp Bộ có thể mời thêm các chuyên gia của những lĩnh vực có liên quan đến tai biến sau tiêm chủng.

2. Hội đồng của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp tỉnh) do Giám đốc Sở Y tế thành lập gồm các thành phần sau:

a) Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh: Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;

c) Các Ủy viên Hội đồng cấp tỉnh:

- Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;

- Lãnh đạo Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Vắc xin, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;

- Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh;

- Lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế;

- Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế;

- Lãnh đạo Trung tâm giám định pháp y hoặc phòng giám định pháp y thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh;

- Đại diện của một trong các Viện sau: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (đối với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc); Viện Pasteur Nha Trang (đối với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung); Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên (đối với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nguyên); Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh (đối với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam);

- Đại diện đơn vị tham gia điều trị cho người bệnh.

d) Giúp việc cho Hội đồng cấp tỉnh là Tổ Thư ký theo chỉ định của Chủ tịch Hội đồng;

đ) Thường trực Hội đồng cấp tỉnh đặt tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;

e) Ngoài các thành phần quy định tại khoản này, trong trường hợp cần thiết và tùy theo từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh có thể mời thêm các chuyên gia của những lĩnh vực có liên quan đến tai biến sau tiêm chủng.

3. Những người thực hiện công tác về tiêm chủng thì không tham gia vào thành phần của Hội đồng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download