hoặc

Quyết định 1151/2012/QĐ-BXD công nhận thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

BỘ XÂY DỰNG
-----------

Số: 1151/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 07/12/2012 thay thế Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 30/8/2012 về việc đề nghị công nhận thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, thị trấn Sông Đốc và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Nội vụ, TC, QP,
VH-TT&DL, CT;
- Các Sở: XD, Nội vụ tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VT, Cục PTĐT (03).

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Trịnh Đình Dũng

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download