hoặc

Công văn 07/2013/XNK-XXHH về tiêu chí xuất xứ AANZ do Cục Xuất nhập khẩu ban hành.

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------
Số: 07/XNK-XXHH
V/v: Tiêu chí xuất xứ AANZ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Bách hóa miền Nam
(Đ/c: 241 Cách mạng tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh - Tel: 08 39292519)

Trả lời công văn số 021/BHMN ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Công ty Cổ phần Bách hóa miền Nam về tiêu chí xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand (AANZ), Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại chương Quy tắc xuất xứ thuộc Hiệp định AANZ và Điều 2, Điều 3 Phụ lục 1 Thông tư 33/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 11 năm 2009, hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng tiêu chí xuất xứ thuần túy (WO) hoặc các quy định khác về tiêu chí xuất xứ không thuần túy. Hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ được hưởng ưu đãi khi xuất khẩu sang nước thành viên của Hiệp định.

Mặt hàng sữa tươi tiệt trùng đóng hộp hiệu Table Cape (HS 0401.20) được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) theo tiêu chí WO (đáp ứng tiêu chí xuất xứ thuần túy) nên được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Xin thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XXHH(2), hienttt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Đỗ Thị Thu Hương

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download