hoặc

Mẫu thông báo kết luận

TÊN CƠ QUAN  (1)

------------ 

Số: ……/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

.........,ngày …. tháng …. năm …… 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN

Về …………(2)……………

                                                  Kính gửi: ……………………………………………...........

(3) …………………………………………………………………………………………..................................

…………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như trên;
- ….....;
- Lưu...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên đóng dấu)

(1): Tên cơ quan hoặc tên hội nghị.

(2): Nội dung thông báo.     

(3): Tóm tắt nội dung.

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download