hoặc

Tài liệu bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

Danh sách tài liệu miễn phí về bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính