hoặc

Tài liệu bổ sung thông tin đã đăng ký theo Mẫu đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử

Danh sách tài liệu miễn phí về bổ sung thông tin đã đăng ký theo Mẫu đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử