hoặc

Tài liệu Đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

Danh sách tài liệu miễn phí về Đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài