hoặc

Tài liệu Phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ

Danh sách tài liệu miễn phí về Phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ