hoặc

Tài liệu Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu

Danh sách tài liệu miễn phí về Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu