hoặc

Tài liệu Thực hiện mẫu Phụ lục Tờ khai hải quan điện tử mới theo Thông tư 196/2012/TT-BTC

Danh sách tài liệu miễn phí về Thực hiện mẫu Phụ lục Tờ khai hải quan điện tử mới theo Thông tư 196/2012/TT-BTC