hoặc

Tài liệu vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg

Danh sách tài liệu miễn phí về vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg